Estem presents a 20 països

Reinserció de menors i joves en situació de risc i vulnerabilitat (Benín)

Objetiu del projecte: fer efectius els Drets de la Infància, buscant la seva reintegració familiar, quan sigui possible, i la seva reinserció, enfortint la col·laboració i el treball en sinèrgia amb actors que intervenen en la defensa de la infància a Benín, sensibilitzant líders comunitaris, religiosos i d’opinió, grups d’artesans i famílies, en general, perquè adoptin nous comportaments envers la població infantil, reforçant el treball d’identificació, orientació, formació i reinserció de nens i nenes en situació de risc que deambulen pels mercats i els carrers beninesos.

Prevenció i atenció integral a la violència intrafamiliar a Muñecas (Bolívia)

Objetius del projecte: reduir el nombre de casos de violència social i política contra les dones. També es dóna suport al funcionament de serveis municipals per millorar l’atenció de les víctimes de violència intrafamiliar. El projecte també inclou sensibilització en matèria d’equitat de gènere en vuit centres escolars, i a adults, per visibilitzar les pràctiques discriminatòries, i per treballar en la igualtat de drets.

Suport a l’alumnat de l’escola de Ovejerías i reforç el centre educatiu de Loma Alta (Bolívia)

Objetiu del projecte: suport escolar, amb berenar inclòs, a nens i nenes que viuen en situació d’abandonament, maltractament i desnutrició; capacitació de dones de la zona, proporcionant-los un mitjà de vida per millorar la seva situació i autoestima; beques, per tal d’ajudar a les famílies i a la infància en situació d’abandonament; suport de gent gran i ajuda amb menjar i medicines.

Accés a l’aigua i l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als/a les nens/es i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, Ouagadougou (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: les Salesianes a Burkina Faso han dissenyat la construcció d’un gran complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als/a les nens/es i joves de Kouba, en la comuna de Koubri, que contempla la construcció d’una escola bressol, de primària i de secundària, un centre de promoció femenina, una casa d’acollida per a nens/es en dificultats, un espai formatiu per a l’horticultura, una sala polivalent i uns terrenys esportius. El projecte es planteja l’obertura al barri i a la seva gent. Fins avui s’ha executat la torre d’aigua en alçada i s’està implementant la formació en horticultura.

Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida en Koubri, Ouagadugú (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: el projecte del Centre de Promoció Femenina servirà per millorar l’accés a la formació de les nenes i noies més vulnerables de la zona. El projecte de Centre de Promoció Femenina s’insereix dins el Pla Integral d’Atenció a la Dona i la Joventut més desfavorida, que està desenvolupant el soci local a Koubri, Ouagadugú. Es donarà formació en cuina, costura, perruqueria i informàtica. L’alfabetització també serà un element clau i transversal del projecte.

Atenció a menors del carrer, nens, nenes i joves en situació d’alta vulnerabilitat abandonats/des i en perill físic i moral (Colòmbia)

Objectiu del projecte: el projecte consta d’internat que atén 230 nois/es, programa acadèmic tècnic i de capacitació laboral, en el qual participen 1.300 alumnes, programes Dret a somiar i Educar al carrer per a 200 alumnes, centre de capacitació per a 200 alumnes, atenció especialitzada, on s’acull a 21 joves desertors/es del conflicte armat, atenció a 90 nens/es al barri Aures i Centre Recreatiu de Coveñas, i programa de reforç escolar i formació a les famílies de les localitats d’Amagá i Angelópolis.

Promoció de la joventut més desfavorida de la República del Congo a través de la Formació Professional i la seva inserció professional

Objectiu del projecte: desenvolupar les competències professionals per a l’ocupació dels i de les joves més desfavorits/des de Brazzaville i de Pointe Noire a través d’una formació professional de qualitat i el suport a la inserció laboral.

Prevenció, assistència i protecció de menors del carrer a Abidjan (Costa d’Ivori)

Objectius del projecte: recuperar els/les nois/es del carrer en situació de risc, acollint-les i facilitant-los alimentació, roba, assistència sanitària i educació; la recerca de les seves famílies, i sensibilització de la població i reinserció escolar i professional.

Enfortiment de la producció i la comercialització de productes agropecuaris en comunitats indígenes (Equador)

Objectius del projecte: la capacitació tècnica de la població local, l’augment de les possibilitats d’inserció laboral, la millora dels ingressos familiars i les condicions de qualitat de vida i la reducció de les diferències socials, ètniques i per motius de gènere. A les zones de Cayambe i Salinas donem suport a les famílies camperoles on la dona té un paper fonamental en el cultiu i la comercialització de productes agrícoles i productes agropecuaris com tisanes i la moringa.

Resposta a la crisi humanitària i enfortiment de la seguretat alimentària de les poblacions més afectades per la sequera a la Regió Somali d’Etiòpia

Objectiu del projecte: contribuir a la seguretat alimentària i nutricional de les famílies més afectades per la sequera que afecta la regió Somali d’Etiòpia, reduint els factors causants i reforçant les capacitats locals.

Empoderament socioeconòmic de dones joves a la regió de Gambella, est d’Etiòpia.

Objectiu del projecte: millorar les oportunitats laborals i de generació d’ingressos de joves de minories ètniques de la regió de Gambella, amb especial atenció a les dones i aquelles que procedeixen de zones rurals i remotes.

Atenció a menors en situació de risc, víctimes de tracta, abús sexual i explotació (Ghana)

Objectius del projecte: atendre les necessitats bàsiques dels/de les menors en risc, acollits/des al Child Protection Centre, centre de protecció i reinserció per a menors víctimes de tràfic, a més d’oferir un reforç educatiu, activitats lúdiques i recreatives i educació en valors, amb el fi d’empoderar els/les menors perquè coneguin quins són els seus drets. Compten també amb suport psicològic i multidisciplinari, en el qual intervenen metges, assessors/es jurídics/ques, educadors/es i treballadors/es socials que els ofereixen alternatives pràctiques i habilitats per a la vida després de la seva etapa al centre. L’objectiu últim és la reinserció familiar, amb les seves famílies directes en els casos en què es pugui, famílies extenses o d’acollida.

Accés a educació amb qualitat i pertinença cultural per a joves indígenes d’àrees rurals en el departament d’Alta Verapaz (Guatemala)

Objectiu del projecte: en col·laboració amb la Fundació Talita Kumi, es brinda educació formal, prioritzant la dona indígena i la joventut de les àrees rurals de la regió nord de Guatemala. La proposta tracta de millorar les seves condicions de vida, mitjançant accions formatives que permetin millorar l’autoocupació a través de la implantació de pràctiques productives sostenibles. El projecte consta d’un model pedagògic dissenyat per respondre a les característiques i necessitats de la població generant oportunitat per als/a les joves, i les seves famílies i comunitats.

Formació professional en manteniment industrial a joves de barris urbans marginals a Puerto Príncipe i Haití (Haití)

Objectius del projecte: Contribuir al reforç del sistema de formació professional d’Haití a través de la Xarxa Salesiana de Centres de Formació Professional en col·laboració amb el Ministeri d’Educació Nacional i Formació Professional d’Haití, acompanyar i educar els/les joves més vulnerables oferint una educació de qualitat que permeti la inclusió d’alumnes eficaços/es i competents en el mercat de treball, incidint així en el desenvolupament del país, i donar continuïtat als cursos d’anivellament i reforç dirigits als/a les joves que arriben als centres amb dificultats d’aprenentatge.

Suport a l’Escola de Secundària Sant Joan Bosco de Touba (Mali)

Objectiu del projecte: contribuir a la reducció dels nivells d’abandonament i fracàs escolar de la joventut de la zona, de famílies rurals i amb pocs recursos econòmics. Es busca ampliar i millorar l’estructura del centre, construint un foyer d’acollida i una pista multi esportiva. A més, es pretén millorar la qualitat de l’oferta i el servei educatiu, així com posar en marxa un seguit d’activitats d’oci i temps lliure per a l’horari no lectiu.

Suport a l’internat de Touba (Mali)

Objectius del projecte: facilitar l’educació dels/de les joves més pobres i, en particular, les noies, que per raons diverses, tenen menys oportunitats en la vida i són les més vulnerables; tractar d’ajudar, mitjançant una pedagogia d’afecte i confiança, les joves, fent que siguin elles mateixes les protagonistes, que construeixin la seva personalitat de manera positiva, que es formin personalment i siguin capaces de fer-se càrrec de la vida familiar, laboral, social i es converteixin en agents de transformació del seu propi entorn.

Millora de la qualitat de la Formació Professional (Moçambic)

Objectius del projecte: apostar per la capacitació tècnica-professional i humana dels/de les joves per promoure el desenvolupament a Moçambic; Aconseguir que la Formació Professional formi part del procés de reinserció i promoció dels/de les joves en situació de risc i formar els/les joves mitjançant cursos de soldadura, mecànica, etc. a Maputo, Matola i Moamba.

Enfortiment del sistema d’educació bàsica i formació professional (Nicaragua)

Objectius del projecte: desenvolupament de nous currículums basats en competències, mitjançant assistència tècnica, juntament amb els Ministeris d’Educació i Treball; posada en marxa en diversos centres de formació professional de la família curricular d’educació física i esports i totes les especialitats associades, i informació i sensibilització sobre els drets humans, fonamentalment el dret a l’Educació Tècnica i a la Formació Professional (ETFP), l’ocupació digna i els drets laborals de la joventut i les dones, així com altres activitats d’oci saludables.

Suport als centres de formació professional (Perú)

Objectius del projecte: a Calca, oferir als nens i a les nenes la possibilitat d’una educació integral en un internat rural, a Lima (Breña), oferir la possibilitat d’estudiar a nois/es, entre 13 i 22 anys, en situació de risc social i pobresa extrema i a Lima (Rimac i Piura), complementar la formació tècnica a Centres d’Educació Tècnica Productiva Salesiana (CETPRO) .

Promoure l’accés al Dret a una Educació bàsica de qualitat (República Dominicana)

Objectius del projecte: afavorir l’accés i la continuïtat educativa a menors i joves d’escassos recursos econòmics, buscant l’equitat de gènere, millorar la qualitat educativa, mitjançant dissenys curriculars basats en patrons de competència, desenvolupament de plans professionals i de reforç educatiu, afavorir la inserció sociolaboral a través de l’orientació laboral i el suport a l’emprenedoria i donar suport al disseny de polítiques educatives per a l’enfortiment institucional a partir de les experiències dutes a terme.

Educació bàsica per a menors i joves de Bangui afectats pel conflicte armat (República Centreafricana)

Objectius del projecte: assegurar el funcionament dels serveis educatius per seguir construint valors positius entre la població, transmetre que és possible acabar amb la guerra mitjançant el diàleg i la pau, promoure un apropament pacífic entre els grups enfrontats i construir el canvi social a la RCA, a partir de l’educació i de la formació.

Promoció i protecció dels drets de les nenes víctimes d’abusos i en situació de prostitució a Freetown, Sierra Leone

Objectius del projecte: reduir la vulnerabilitat i millorar les condicions de vida de les nenes i adolescents de Freetown, abusades, en situació de prostitució, mitjançant la prevenció, l’assistència integral, la protecció i la reinserció familiar de les menors.

Reconstrucció del barri urbà marginal “Angola Town”, a Freetown, destruït per un incendi

Objectius del projecte:garantir el dret a un habitatge permanent per a 300 famílies en extrema vulnerabilitat de la barriada marginal d’Angola Town, afectada per l’incendi de desembre 2016, donant una solució duradora d’habitatge i fomentant el desenvolupament comunitari i l’enfortiment de la resiliència.

Promoció i protecció dels drets de les nenes víctimes d’abusos i en situació de prostitució a Freetown, Sierra Leone

Objectius del projecte: reduir la vulnerabilitat i millorar les condicions de vida de les nenes i adolescents de Freetown, abusades, en situació de prostitució, mitjançant la prevenció, l’assistència integral, la protecció i la reinserció familiar de les menors.

Assistència a les persones damnificades per les inundacions i esllavissades de terra a Freetown

Objectius del projecte: cobrir les principals necessitats dels/de les 205 acollits/des (nens, nenes, mares lactants i dones embarassades) al centre dels Salesians: aliments, medicines i assistència mèdica.

Millora de la Formació del Centre Professional Don Bosco de Kara (Togo)

Objectiu del projecte: completar la reforma del Centre, iniciada el 2012. Per a això, es necessiten rehabilitar les aules, zones comunes i cobertes del Centre, així com dotar les aules de tot l’equipament necessari per a  impartir formació professional en electricitat i treball de la construcció, i que la joventut pugui obtenir el CAP (Certificat d’Aptitud Professional), que permet l’accés a oportunitats laborals. També s’impartiran tallers de sensibilització en matèria d’equitat de gènere a les famílies (principalment a dones amb filles de les zones rurals), per augmentar la participació de les dones en la formació que ofereix el Centre.

Suport als nens i a les nenes del carrer de l’internat(Togo)

Objectius del projecte: detectar nens i nenes que viuen al carrer o són explotats/des a edats primerenques, conèixer les seves condicions de vida i parlar-los de les llars perquè sàpiguen que, si ells/es volen, poden ser acollits/des i reinserir-se socialment i familiar,  i fer seguiment després de la reinserció.

Una campanya de :